רישום להגרלה – תל אביב

טופס הרשמה לשכירת דירה בפרויקט "אשטרום מגורים להשכרה תל אביב"

לכבוד,
משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") ו/או דירה להשכיר (להלן: "החברה")
באמצעות אשטרום הגדנע שותפות מוגבלת(להלן: "היזם")

אני/ו החתום/ים מטה:
צילום ת.ז בעל
צילום ת.ז אישה

1 . מצהיר/ים כי:

1.1 נרשמתי/נו ביודעין להגרלה להשכרת דירה בעיר תל אביב (להלן: "ההגרלה").

1.2 הנני/ו זכאי/ם להירשם להגרלה ובידי/נו תעודת זכאות בתוקף.

מצ"ב לטופס הרשמה זה המסמכים הבאים: עותק "נאמן למקור" של תעודת הזכאות בתוקף; צילום ת.ז. של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות; אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי).

עותק של תעודת הזכאות בתוקף
אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי)
2 . הגרלת דירות:

ידוע לי/נו כי בעת עריכת ההגרלה יחולו ההוראות הבאות:

2.1 . בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, סיכויי הזכייה בהגרלה הינם שווים לכל הזכאים המשתתפים בהגרלה.
הראשון שיזכה בהגרלה/הקצאה יבחר ראשון את הדירה, ולאחר מכן הבא בתור.

2.2 . על אף האמור בסעיף 2.1 לעיל, תינתן עדיפות מוחלטת לנכים רתוקים לכיסאות גלגלים עפ"י אישור
משרד הבריאות וכן תינתן עדיפות לבני מקום. (הוספת תעודת נכה במידה ורלוונטי)

2.3 . כל הבקשות שהוגשו ואשר זכאות המשתתפים אשר הגישו אותן, אומתה ונמצאה תקפה ישתתפו בהגרלה,
אף אם הן עולות על מספר הדירות בשכר דירה מפוקח הפנויות בפרויקט.

2.4 . כל מספר בקשה שיעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר ההגרלה
שהוגרל ראשון ימוספר " 1 " ומספר הבקשה שהוגרל שני ימוספר " 2 " וכך הלאה. בחירת הדירות תיעשה
בהתאם למיקום זכייתו בהקצאה/הגרלה.

2.5 . היזם ינהל פרוטוקול הגרלה, אשר יהיה פתוח לעיון ואשר יכלול בין היתר רשימה מודפסת של תוצאות
ההגרלה.

3 . ידוע לי/נו, כי כדי להבטיח כי א/נגיע לבחור דירה (ככל שנזכה בהגרלה) ו/או כי א/נחתום על הסכם השכירות
ונספחיו כדוגמת הסכם השכירות המפורסם באתר היזם ובאתר המשרד (להלן: "הסכם השכירות"), במועד
שייקבע על ידי היזם (להלן: "מועד החתימה"), יהיה עלי להפקיד בידיכם, עד למועד החתימה וכתנאי לה, סך
של 2,000 ש"ח (להלן: "הפיקדון"). ידוע לי/נו כי לאחר חתימתי/נו על הסכם השכירות (ככל שנזכה בהגרלה)
והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות ליזם, לא יושב לי/נו הפיקדון
אלא יומר למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי/נו עבור חודש השכירות הראשון לדירה.

היה ולא א/נחתום על הסכם השכירות ו/או לא א/נגיע לבחור דירה (ככל שנזכה בהגרלה) עד מועד החתימה
שנקבע על ידי היזם כאמור לעיל, ייחשב הדבר כויתור מוחלט שלי/נו על בקשה זו והיזם לא יהיה חייב לשמור
עבורנו את הדירה ויהא רשאי להציעה לזוכה הבא בתור אחרי/נו בהתאם לשיקול דעתו של היזם. כן יהא רשאי
היזם לא להשיב לי/לנו את הפיקדון
, היה והופקד.

מאשרים בזאת שקראנו את המסמך
לתיאום סיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון אשר נרשמו להגרלה בפרויקט אשטרום תל אביב,
יש ליצור קשר בטלפון 2854*

זמני הסיורים:
25/01/21 בשעה 12:00
26/01/21 בשעה 14:00

נגישות