רישום להגרלה נאות פרס – חיפה

טופס הרשמה לשכירת דירה בפרויקט "דיור להשכרה למגורים בחיפה" שיזמו ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל משרד האוצר החשב הכללי ביחד עם משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל

לכבוד,
משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") ו/או דירה להשכיר (להלן: "החברה")
באמצעות חברת אשטרום חברה לפיתוח ולהשקעות בע"מ ח.פ. 511694879 (להלן: "היזם")

אני/ו החתום/ים מטה:
צילום ת.ז בעל
צילום ת.ז אישה

1 . מצהיר/ים כי:

1.1 אנו מצהירים בזאת כי נרשמתי/נו ביודעין להגרלה לרשימת המתנה להשכרת דירה בעיר חיפה שתיערך בחודש מרץ 2022 (להלן: "ההגרלה").

1.2 הנני/ו זכאי/ם להירשם להגרלה ובידי/נו תעודת זכאות בתוקף.

מצ"ב לטופס הרשמה זה המסמכים הבאים: עותק "נאמן למקור" של תעודת הזכאות בתוקף; צילום ת.ז. של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות; אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי).

עותק של תעודת הזכאות בתוקף
אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי)
2 . הגרלת דירות:

ידוע לי/נו כי בעת עריכת ההגרלה יחולו ההוראות הבאות:

2.1 . בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, סיכויי הזכייה בהגרלה הינם שווים לכל הזכאים המשתתפים בהגרלה.
הראשון שיזכה בהגרלה/הקצאה יבחר ראשון את הדירה, ולאחר מכן הבא בתור.

2.2 . על אף האמור בסעיף 2.1 לעיל, תינתן עדיפות מוחלטת לנכים רתוקים לכיסאות גלגלים עפ"י אישור
משרד הבריאות וכן תינתן עדיפות לבני מקום. (הוספת תעודת נכה במידה ורלוונטי)

2.3 . כל הבקשות שהוגשו ואשר זכאות המשתתפים אשר הגישו אותן, אומתה ונמצאה תקפה ישתתפו בהגרלה,
אף אם הן עולות על מספר הדירות בשכר דירה מפוקח הפנויות בפרויקט.

2.4 . כל מספר בקשה שיעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר ההגרלה
שהוגרל ראשון ימוספר " 1 " ומספר הבקשה שהוגרל שני ימוספר " 2 " וכך הלאה. בחירת הדירות תיעשה
בהתאם למיקום זכייתו בהקצאה/הגרלה.

2.5 . היזם ינהל פרוטוקול הגרלה, אשר יהיה פתוח לעיון ואשר יכלול בין היתר רשימה מודפסת של תוצאות
ההגרלה.

3 . ידוע לי/נו, כי כדי להבטיח כי א/נגיע לבחור דירה (ככל שנזכה בהגרלה) ו/או כי א/נחתום על הסכם השכירות
ונספחיו כדוגמת הסכם השכירות המפורסם באתר היזם ובאתר המשרד (להלן: "הסכם השכירות"), במועד
שייקבע על ידי היזם )להלן: "מועד החתימה"(, יהיה עלי להפקיד בידיכם, עד למועד החתימה וכתנאי לה, סך
של 2,000 ש"ח (להלן: "הפיקדון"). ידוע לי/נו כי לאחר חתימתי/נו על הסכם השכירות (ככל שנזכה בהגרלה)
והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות ליזם, לא יושב לי/נו הפיקדון
אלא יומר למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי/נו עבור חודש השכירות הראשון לדירה.

היה ולא א/נחתום על הסכם השכירות ו/או לא א/נגיע לבחור דירה (ככל שנזכה בהגרלה) עד מועד החתימה
שנקבע על ידי היזם כאמור לעיל, ייחשב הדבר כויתור מוחלט שלי/נו על בקשה זו והיזם לא יהיה חייב לשמור
עבורנו את הדירה ויהא רשאי להציעה לזוכה הבא בתור אחרי/נו בהתאם לשיקול דעתו של היזם. כן יהא רשאי
היזם לא להשיב לי/לנו את הפיקדון
, היה והופקד.

מאשרים בזאת שקראנו את המסמך

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם גלעד ראובני, רכז נגישות קבוצת אשטרום: טל' – 03-6231418, נייד – 054-2324557, דוא"ל – gildar@ashtrom.co.il

חברות שיווק וקידום
נגישות