wazenav

רישום להגרלה – תל אביב

  טופס הרשמה לשכירת דירה בפרויקט "דיור להשכרה למגורים במתחם הגדנ''ע בתל אביב"

  *** בשלב זה אין דירות פנויות בשכ"ד מופחת, ולפיכך ההגרלה היא לשם קביעת סדר עדיפות ברשימת ההמתנה, למקרה בו יתפנו דירות.
  רשימת ההמתנה תהא בתוקף למשך 18 חודשים ממועד עריכתה, ולאחר מכן תיערך הגרלה חדשה.

  לכבוד,
  אשטרום הגדנע שותפות מוגבלת ח.פ. 550266464 (להלן: "היזם")

  אני/ו החתום/ים מטה:
  צילום ת.ז בעל
  צילום ת.ז אישה
  * בעל/ת תעודת זכאות ליחיד/ה (רווק/ה) אשר נרשם/ת להגרלה לבדו/ה (ללא בן/בת זוג) נדרש/ת למלא פרטיו/ה בשדה "אישה" ובשדה "בעל" יחדיו

  1 . מצהיר/ים כי:

  1.1. נרשמתי/נו ביודעין להגרלה להשכרת דירה במתחם הגדנ''ע בעיר תל אביב (להלן: "ההגרלה").

  1.2 הנני/ו זכאי/ם להירשם להגרלה ובידי/נו תעודת זכאות בתוקף.

  מצ"ב לטופס הרשמה זה המסמכים הבאים: תעודת הזכאות בתוקף; צילום ת.ז. של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות; אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי).

  עותק של תעודת הזכאות בתוקף
  אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי)
  2. הגרלת דירות:

  ידוע לי/נו כי בעת עריכת ההגרלה יחולו ההוראות הבאות:

  2.1. בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, סיכויי הזכייה בהגרלה הינם שווים לכל הזכאים המשתתפים בהגרלה.
  הראשון שיזכה בהגרלה/הקצאה יבחר ראשון את הדירה, ולאחר מכן הבא בתור.

  2.2. על אף האמור בסעיף 1.2 לעיל, תינתן עדיפות לנכים רתוקים לכיסא גלגלים ולבני מקום.

  2.3. כל הבקשות שהוגשו ואשר זכאות המשתתפים אשר הגישו אותן, אומתה ונמצאה תקפה ישתתפו
  בהגרלה, אף אם הן עולות על מספר הדירות בשכר דירה מפוקח הפנויות בפרויקט.

  2.4. ההגרלה תיערך בשלב אחד בו ישתתפו כלל הנרשמים להגרלה שנמצאו זכאים להשתתף (בני מקום
  ושאינם בני מקום), ומספרם ברשימת ההמתנה יהיה בהתאם לסדר עלייתם בהגרלה זו.

  2.5. היזם ינהל פרוטוקול הגרלה, אשר יהיה פתוח לעיון ואשר יכלול בין היתר רשימה מודפסת של תוצאות
  ההגרלה.

  3. ידוע לי/נו, כי כדי להבטיח כי א/נגיע לבחור דירה (ככל שנזכה בהגרלה) ו/או כי א/נחתום על הסכם השכירות
  ונספחיו כדוגמת הסכם השכירות המפורסם באתר היזם ובאתר המשרד (להלן: "הסכם השכירות"), במועד
  שייקבע על ידי היזם ותוך 14 ימים ממועד פרסום תוצאות ההגרלה (להלן: "מועד החתימה"), יהיה עלי
  להפקיד בידיכם, עד למועד החתימה וכתנאי לה, סך של 2,000 ₪ באמצעות שיק ו/או העברה בנקאית לחשבון
  היזם לפקודת "אשטרום הגדנע שותפות מוגבלת" בנק דיסקונט סניף 100 חשבון 144903247 (להלן: "הפיקדון").
  ידוע לי/נו כי לאחר חתימתי/נו על הסכם השכירות (ככל שנזכה בהגרלה) והשלמת המצאת כל
  הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות ליזם.

  4. ידוע לי/נו כי אם לא א/נגיע לבחור דירה בשכר דירה מופחת (או שא/נגיע ליום הבחירה המרוכז אך לא
  א/נבחר דירה), היזם יהא רשאי בתיאום עם חברת דירה להשכיר לבטל את זכייתי/נו ולאפשר לזוכה הבא
  בתור אחרי/נו לבחור דירה בשכר דירה מופחת. במקרה כזה, גם אם יתפנו, בהמשך הליך הבחירה, דירות
  נוספות בשכר דירה מופחת - היזם לא יידרש לשוב ולאפשר לי/נו כאמור לבחור דירה, אלא אם הדבר אושר
  על ידי חברת דירה להשכיר, לבקשת היזם ו/או לבקשתי/נו, אשר תבחן כל מקרה לגופו והכל במטרה לקיים
  הליך בחירה יעיל והוגן ככל הניתן.

  5. ידוע לי/נו כי אם לאחר שא/נבחר דירה לא א/נגיע לחתום על ההסכם בתאריך שנקבע, היזם יהא רשאי,
  בתיאום עם חברת דירה להשכיר, לבטל את זכייתי/נו ללא צורך בהודעה מראש ולאפשר לזוכה הבא בתור
  אחרי/נו לבחור דירה בשכר דירה מופחת. במקרה כזה, היזם לא יחויב לשוב ולהציע לי/נו דירה נוספת בשכר
  דירה מופחת.

  6. ידוע לי/נו כי ככל וא/נבחר לחזור מהחלטתי/נו לאחר בחירת הדירה ו/או ככל שלא א/נבצע במועד את הנדרש
  ממני/ו על מנת להשלים את הליך שכירת הדירה - תבוטל זכייתי/נו על ידי היזם, בתאום עם חברת דירה
  להשכיר, והיזם יהא רשאי לחלט את הפיקדון, והכל ללא צורך בהודעה מראש.

  מאשרים בזאת שקראנו את המסמך

  מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

  חברות שיווק וקידום
  נגישות