רישום להגרלה – המשתלה

  טופס הרשמה לשכירת דירה בפרויקט "דיור להשכרה למגורים במתחם המשתלה בתל אביב"

  לכבוד,
  אשטרום המשתלה שותפות מוגבלת ח.פ. 550273726 (להלן: "היזם")

  אני/ו החתום/ים מטה:
  צילום ת.ז בעל
  צילום ת.ז אישה
  * בעל/ת תעודת זכאות ליחיד/ה (רווק/ה) אשר נרשם/ת להגרלה לבדו/ה (ללא בן/בת זוג) נדרש/ת למלא פרטיו/ה בשדה "אישה" ובשדה "בעל" יחדיו

  1 . מצהיר/ים כי:

  1.1 . נרשמתי/נו ביודעין להגרלה להשכרת דירה במתחם המשתלה בעיר תל אביב (להלן: "ההגרלה").

  1.2 הנני/ו זכאי/ם להירשם להגרלה ובידי/נו תעודת זכאות בתוקף.

  מצ"ב לטופס הרשמה זה המסמכים הבאים: תעודת הזכאות בתוקף; צילום ת.ז. של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות; אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי).

  עותק של תעודת הזכאות בתוקף
  אישור בדבר "בן מקום" בהתאם להוראות הדין (***ככל שרלבנטי)
  2 . הגרלת דירות:

  ידוע לי/נו כי בעת עריכת ההגרלה יחולו ההוראות הבאות:

  2.1 . בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן, סיכויי הזכייה בהגרלה הינם שווים לכל הזכאים המשתתפים בהגרלה.
  הראשון שיזכה בהגרלה/הקצאה יבחר ראשון את הדירה, ולאחר מכן הבא בתור.

  2.2 . על אף האמור בסעיף 2.1 לעיל, תינתן עדיפות מוחלטת לנכים רתוקים לכיסאות גלגלים עפ"י אישור
  משרד הבריאות וכן תינתן עדיפות לבני מקום. (הוספת תעודת נכה במידה ורלוונטי)

  2.3 . כל הבקשות שהוגשו ואשר זכאות המשתתפים אשר הגישו אותן, אומתה ונמצאה תקפה ישתתפו בהגרלה,
  אף אם הן עולות על מספר הדירות בשכר דירה מפוקח הפנויות בפרויקט.

  2.4 . כל מספר בקשה שיעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר ההגרלה
  שהוגרל ראשון ימוספר " 1 " ומספר הבקשה שהוגרל שני ימוספר " 2 " וכך הלאה. בחירת הדירות תיעשה
  בהתאם למיקום זכייתו בהקצאה/הגרלה.

  2.5 . היזם ינהל פרוטוקול הגרלה, אשר יהיה פתוח לעיון ואשר יכלול בין היתר רשימה מודפסת של תוצאות
  ההגרלה.

  3 . ידוע לי/נו, כי כדי להבטיח כי א/נגיע לבחור דירה (ככל שנזכה בהגרלה) ו/או כי א/נחתום על הסכם השכירות
  ונספחיו כדוגמת הסכם השכירות המפורסם באתר היזם ובאתר המשרד (להלן: "הסכם השכירות"), במועד
  שייקבע על ידי היזם )להלן: "מועד החתימה"(, יהיה עלי להפקיד בידיכם, עד למועד החתימה וכתנאי לה, סך
  של 2,000 ש"ח (להלן: "הפיקדון"). ידוע לי/נו כי לאחר חתימתי/נו על הסכם השכירות (ככל שנזכה בהגרלה)
  והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות ליזם, לא יושב לי/נו הפיקדון
  אלא יומר למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי/נו עבור חודש השכירות הראשון לדירה.

  היה ולא א/נחתום על הסכם השכירות ו/או לא א/נגיע לבחור דירה (ככל שנזכה בהגרלה) עד מועד החתימה
  שנקבע על ידי היזם כאמור לעיל, ייחשב הדבר כויתור מוחלט שלי/נו על בקשה זו והיזם לא יהיה חייב לשמור
  עבורנו את הדירה ויהא רשאי להציעה לזוכה הבא בתור אחרי/נו בהתאם לשיקול דעתו של היזם. כן יהא רשאי
  היזם לא להשיב לי/לנו את הפיקדון
  , היה והופקד.

  מאשרים בזאת שקראנו את המסמך

  מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

  חברות שיווק וקידום
  נגישות