wazenav

מחזיקי תעודת זכאות

בדיקת התאמה והנפקת אישור זכאות


שלב ראשון הינו בירור זכאות להשתתף בהגרלה לשכירת דירה בשכר דירה מפוקח במסגרת פרויקט “דירה להשכיר”. הקריטריונים לזכאות זהים לקריטריונים במסגרת "מחיר למשתכן - חסר דירה". בכל שאלה בנוגע לאישור הזכאות והקריטריונים יש לפנות לחברות הסיוע  של משרד הבינוי והשיכון (עמידר, מילגם ואלונים). לשם בדיקת הקריטריונים והנפקת אישור הזכאות יש להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון, בלינק הבא -

1.

הרשמה להגרלה

שלב שני הינו הרשמה להגרלה. לאחר הנפקת אישור הזכאות יש לבצע הליך רישום לפרויקט “אשטרום מגורים להשכרה”.

ההרשמה להגרלה תתקיים בין התאריכים 04/08/22 – 04/09/2022. 

2.

- אישור זכאות. לדוגמאת אישור זכאות לחץ כאן
- תעודת נכה, אישור בדבר היותך נכה מרותק/ת לכיסא גלגלים לצמיתות.

בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים:
- בקשת הרשמה חתומה.
- צילום תעודת זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות.

איך נרשמים להגרלה ?

בשלב ראשון צריך לפתוח את טופס ההרשמה המקוון, למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
לאחר מילוי כל הפרטים וצירוף כל המסמכים הנדרשים יש ללחוץ על אישור הרשמה ושליחה.

אפשרויות נוספות: את טופס ההרשמה והמסמכים יש לשלוח באחת מ- 4 האופציות הבאות אשר מוכרות למשרד השיכון:

דואר רשום

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים ושולחים בדואר רשום “אשטרום מגורים להשכרה” קרמינצקי 10, ת”א, מיקוד 6789910

משרד היזם במתחם

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים הנדרשים ומוסרים לנציג החברה במשרדים באתר אשטרום מגורים להשכרה  – הגדנ"ע.

דוא”ל

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ופועלים לפי ההנחיות.
(כפתור זה יהיה זמין להרשמה במהלך תקופת ההרשמה להגרלה בלבד).
tlv@ashtrom.co.il

פקס

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה

ממלאים את הפרטים הנדרשים

ושולחים לפקס שמספרו:

073-2269849.

לאחר ביצוע ההרשמה תשלח הודעה לכתובת דוא”ל שהוזנה בטופס ההרשמה, המאשרת את קבלת הטפסים. הודעת הדואר האלקטרוני אינה מהווה אישור השתתפות בהגרלה או אישור על תוכן המסמך ותקינתו, אלא את קבלתו בלבד.

המידע שיימסר על ידי הנרשמים להגרלה (לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים), יועבר לידי החברה ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם, וכי בהגשת המידע על ידי הנרשם – הוא מסכים למסירת המידע למטרה זו.


עיקרון תהליך ההרשמה:

ממלאים את טופס ההרשמה בצירוף המסמכים הנדרשים ושולחים במייל או באמצעות אמצעי ההרשמה שצוינו לעיל.
כל הבקשות יועברו למשרד השיכון לאישור סופי של הזכאות. רק אלו שיאושרו ע”י משרד השיכון ישתתפו בהגרלה.

חשוב להדגיש כי- על כל משק בית (זכאי, בן זוג / בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור וילדים מתחת לגיל 18) להגיש בקשת הרשמה אחת בלבד לרבות בני זוג ללא ילדים וכן יחידים הנרשמים יחד. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג.

עבור כל בקשה שתתקבל ישלח אישור עם מספר סידורי של הבקשה - אישור זה אינו מהווה אישור הרשמה וכניסה להגרלה (!!) ואינו מהווה אישור בדבר קבלת המסמכים על מנת לאשר את תוכן המסמכים ותקינותם – ייתכן וידרשו מסמכים נוספים, לכן, אישור זה מהווה אישור לקבלת המסמכים בלבד. הודעה על תוצאות הזכייה תתקבל לאחר ביצוע הגרלה בכפוף לכך שתעודת הזכאות בתוקף ביום ההגרלה.

תוצאות ההגרלה

התוצאות יתפרסמו באתר ביום 21.09.2022.

3.

מזל-טוב. זכיתם! ... ועכשיו...

במידה וזכיתם בהגרלה ולאחר שקבלתם הודעה בגין הזכייה, יש לבצע מספר שלבים:
בחירת הדירה –
בהודעת הזכייה יופיע מועד שבו על הזוכה להגיע ולבחור את הדירה ע”פ סדר הזכייה בהגרלה ולא יאוחר מ-14 יום ממועד פרסום תוצאות ההגרלה.
עד למועד בחירת הדירה על הזוכה לשלם את הפיקדון בסך 2,000 ₪ אשר לא יוחזר ויקוזז משכר הדירה עבור החודש הראשון.
פיקדון -
עד למועד בחירת הדירה על הזוכה לשלם את הפיקדון בבנק דיסקונט, סניף 100, חשבון מס’ 144903247.
במועד בחירת הדירה חובה להביא אישור אודות ההפקדה (לא תתאפשר בחירת דירה ללא אישור התשלום).
חתימה על הסכם שכירות -
במעמד בחירת הדירה יקבע מועד לחתימה על הסכם השכירות. למעמד חתימת ההסכם יהיה עליכם להגיע למשרדי החברה עם המסמכים הבאים:
1. הוראת קבע לחיוב חשבון חתומה ע”י הבנק.

2. בטחונות:

א. ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בתוקף לשנה או פיקדון במזומן, והכל בסכום השווה לשני (2) חודשי דמי שכירות בתוספת שני (2) חודשי דמי אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה.

ב. שטר חוב בגובה 6 חודשי שכירות + 6 חודשי אחזקה. על השטר להיות חתום ע”י 2 ערבים, שאינם שוכרי הדירה אשר אושרו ע”י החברה ושחתימתם אומתה ע”י עורך דין (ניתן להחתים את הערבים במשרד היזם בנוכחות נציג החברה) יש להביא צילום ת. זהות של הערבים כולל הנספח.

ג. שלוש (3) המחאות ללא ציון תאריך פירעון וללא ציון סכום, חתומות על ידי השוכר, המשוכות כל אחת בהתאמה לפקודת חברת החשמל, תאגיד המים העירוני והרשות המקומית. 

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות